WYNAGRODZENIE

Wynagrodzenie za oferowane usługi prawne uzależnione jest od zakresu świadczonej pomocy, rodzaju i stopnia skomplikowania sprawy, nakładu pracy, jak również wartości przedmiotu sporu. Koszt usługi jest każdorazowo ustalany w trakcie indywidualnej rozmowy z Klientem.

Zawsze dokładam wszelkich starań, aby przed rozpoczęciem współpracy ustalić warunki finansowe w sposób przejrzysty i uczciwy, tak aby i ten aspekt sprawy był jasny od początku do końca. Wskazuję również Klientom koszty sądowe, z jakimi muszą się dodatkowo liczyć się w toku prowadzenia postępowania (m.in. wpis sądowy, koszty ewentualnych biegłych itp.).

Co do zasady honorarium płatne jest z góry, jednakże w sprawach skomplikowanych i zawiłych oraz uwzględniając indywidualną sytuację finansową Klienta – istnieje możliwość rozłożenia płatności na raty. Cena usług powiększana jest o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 23%.

Oferuję następujące modele wynagrodzenia:

Ryczałtowy
Na podstawie z góry ustalonego wynagrodzenia za kompleksowe poprowadzenie danej sprawy.

Success fee
Możliwość uzależnienia wysokości ostatecznego wynagrodzenia za prowadzenie sprawy od jej końcowego rozstrzygnięcia. W takim modelu umowa z Klientem określa jedynie opłatę podstawową, a dodatkowe honorarium płatne jest w zależności od uzyskanego wyniku.

Porady prawne
Porady prawne związane z indywidualnymi zagadnieniami prawnymi są płatne, zaś ich koszt waha się w granicach od 150-300 zł i zależy od przedmiotu sprawy a także ewentualnie przedłożonej do analizy dokumentacji sprawy. W przypadku późniejszego zlecenia mi do prowadzenia sprawy, po udzieleniu porady prawnej, jej koszt zostanie odjęty od wynagrodzenia za prowadzenie sprawy.